www.samanizmus.sk


 "Existuje aj iná realita, z ktorej môže prichádzať pomoc"

 

 

Šamanizmus

    Základnou filozofiou šamanizmu je viera, že všetko, čo existuje, má svoju duchovnú podstatu, s ktorou je možné komunikovať v inej forme reality tzv. niekaždodennej realite. Duchovia niekaždodennej reality sú vyspelé súcitné bytosti disponujúce nadčasovou múdrosťou, ktorá môže byť pre našu realitu veľmi nápomocná. K vnímaniu niekaždodennej reality je potrebná zmena vnímania, ktorá sa dosahuje zmenou činnosti mozgu tzv. zmeneným stavom vedomia. Ten sa dosahuje napríklad monotónnym bubnovaním, ktorého frekvencia pomáha zmeniť bežnú formu činnosti nervovej sústavy. Tá je potom schopná vnímať aj iné ako bežné vnemy. Vnímaniu niekažadodennej reality pomocou zmeneného stavu vedomia sa hovorí šamanská cesta.
 

Šamanská cesta

    Je základný nástroj získavania informácií a sily v šamanizme. V pôvodných kultúrach ich podniká obvykle šaman. Slovo šaman bolo prevzaté z jazyka sibírskych Tunguzov a znamená "ten kto vie". Úlohou šamana je priniesť silu alebo poznanie získané v niekaždodennej realite späť do každodennej reality tak, aby toto poznanie alebo sila priniesli úžitok v našej  realite. Šamana na jeho šamanskej ceste sprevádzajú jeho najbližší duchovní spojenci silové zviera a duchovný učiteľ, s ktorými má šaman veľmi blízky a dôverny vzťah. Nakoľko šaman nepracuje s vlastnou silou ani múdrosťou, ale tú získáva od svojich spojencov, pri svojej práci je na nich a ich spolupráci plne závislý. V pôvodnych prírodných spoločenstvách šaman pomáha členom svojho kmeňa liečením, duchovným vedením, prípadne objasňovaním nevysvetliteľných javov v prírode a pod.
 

Práca šamanským spôsobom

    Mnohé z uvedených funkcií dnes v našej kultúre preberajú ľudia pracujúci šamanským spôsobom. Klienti sa na nich obvykle obrátia so svojimi ťažkosťami, keď neúspešne vyčerpali bežné konvenčné metódy liečenia alebo poradenstva. Ich práca býva naozaj veľmi široko zameraná: hľadajú korene vzniku rôznych zložitých životných situácií svojich klientov, prinášajú im späť ich stratenú životnú silu, napomáhajú k odstráneniu následkov rôznych traumatických udalostí, odstraňujú z tela cudzorodé energie, ktoré bývajú zdrojom rôznych zdravotných ťažkostí, odprevádzajú duše zomretých ľudí, cestujú za významom snov svojich klientov, venujú sa šamanskému vešteniu a predpovedaniu, poradenstvu a vykonávaniu rituálov s rôznym zameraním. Ich intervencia sa nie vždy zameriava na bezprostrednú prácu priamo s človekom, je to aj práca s predmetmi sily (oživovanie amuletov, talizmanov, hrkálok, bubnov), čistenie rôznych priestorov, pomoc prírodným objektom (navrátenie stratenej životnej esencie miesta v prírode, práca s Matkou Zemou) a často sa pomoc týka aktuálnych tém a udalostí vo svete. Spoločným menovateľom všetkých týchto intervencií je spätné nastolenie rovnováhy, ktorá bola narušená, a preto sa objavuje vo fyzickej realite ako problematická.
 

Šamanizmus je založený na osobnej skúsenosti

    Naši predkovia našli tento spôsob ako využiť možnosti ľudskej mysle na riešenie problémov a na liečenie pred vyše desaťtisíc rokmi. Šamanizmus sa preto pokladá za najstaršiu formu spirituality vôbec a predpokladá sa, že prostredníctvom neho získané poznatky tvorili základ pre vznik ostatných sprituálnych náuk a učení. Šamanizmus predstavuje otvorenú platformu duchovného rozvoja založenú na osobnej skúsenosti. Každý, kto si osvojí základnú techniku šamanského cestovania, nadobúda spirituálnu skúsenosť priamo ... t.j. osobným kontaktom so svojimi spojencami z niekaždodennej reality. Poznávanie nie je založené na základe viery, ale získavané na základe osobnej skúsenosti. Práve preto sa šamanizmus považuje za bezpečný a v určitom zmysle slova na mieru šitý spôsob osobného rozvoja.