www.samanizmus.sk


Rozhovor o medicínskom kruhu s Aliciou Hamm

Rozhovor o medicínskom kruhu s Aliciou Hamm, šamankou a liečiteľkou nasledujúcou tradíciu kmeňov Hopi a Lakota, ktorá postavila 3 medicínske kruhy v susedných Čechách. Článok prinášame v pôvodnej verzii v češtine, jeho preklad pre Vás chystáme.
 

Medicínske koleso

Medicine wheel - medicínske koleso je v zásadě posvatný tajemný kruh. I věda "bílého muže" považuje kruh za neco težce popsatelného. Je nekonečný, i když je nakreslen na papíře. Je to stejné, jako když matematika nemůže definovat číslo jedna. Tak stejně kruh představuje číslo jedna a zároveň i nulu. Pro nás kruh představuje učení Matky Země a vesmírného otce Velkého Ducha, poněvadž v celém vesmíru se vše pohybuje v kruzích. Týká se to všech planet, hvězd, galaxií, které se stejně jako naše Země pohybují v kruzích a ve spirálách. Když se chceme chovat harmonicky vůči Matce Zemi a celému vesmíru, musíme se také pohybovat v kruzích. Sedíme-li s dalšími lidmi v kruhu, jsou všichni stejně vzdáleni od jeho středu. Každý jednotlivý člověk je stejně důležitý jako kdokoli jiný, ať sedí naproti či v sousedství. Princip kruhu nezavádí do společenství systém, že jeden je nahoře a mnoho ostatních dole, všichni jsou na stejné úrovni. Léčebný kruh je výsledkem dlouhodobého pozorování a je u původních obyvatel Ameriky předáván po dobu několika tisíci let orálním způsobem, z otce na syna, z prarodičů na vnuky. Takto to u nás bylo vždy. Pro naše lidi není pět tisíc let tak dlouhá doba. Můj prapradědeček běžně vyprávěl příběhy, které mu říkal jeho prapradědeček, který to věděl díky vzpomínkám a zážitkům svého praděda. Po celá staletí a tisíciletí se předávají stejné příběhy s důležitým sdělením. Jako malá jsem např. slyšela příběh o Bílé buvolí ženě nejméně desetkrát nebo dvacetkrát (pozn.: Bílá buvolí žena přinesla lidem poznání ohně). Stařešina, který mi příběh vyprávěl mi odhalil moudro: "Všechny problémy, které v životě máš, vznikají z toho, že nerozumíš ohni!". Často jsem, smutná a zmatená, že nerozumím tomu, co se mezi mnou a tím ohněm vlastně děje. V mé mysli se začala aktivovat nějaká řešení a stařešina mi varování o ohni opakoval dál a dál, kdykoli mě potkal. Postupně jsem si začala uvědomovat, že myšlenky, kterými se často zaobírám, jsou zároveň původcem toho, co se mi děje v životě a tvoří moji realitu. Starší mi často říkali, že realita začíná v mé mysli a že musím začít více pracovat s tím, co se mi děje v hlavě. Podobná sdělení a mnoho dalších příběhů jsem od mala slyšela mnohokrát a stejně i já je předávám svým vnukům. Jsou to sdělení, která jsou předávána srdcem.

První částí léčebného kruhu lakotů je lidský kruh. Skládá se ze čtyř částí, které člověk prochází, a své putování končí ve středu. Jak se tato symbolika projevuje v běžném životě?
Být vycentrován, tj. být ve svém středu, znamená prožívat harmonii a rovnováhu. Má-li člověk silné své čtyři směry, znamená to, že jsou jeho vnitřní dítě, ženská část, mužská část a jeho duše zdravé. Může se tudíž nacházet ve středu a využívat celou svoji sílu plynoucí ze čtyř směrů. Objeví-li se v životě problémy, má zdravý a silný člověk k dispozici nástroje, které pomohou problému čelit a vyřešit ho. Aby mohl být člověk vycentrován úplně, nestačí pouze nalezení rovnováhy mezi jeho čtyřmi horizontálními směry. Být vycentrován znamená nacházet se v průsečíku jak horizontální tak vertikální rovnováhy. Vertikální rovnováha nastává uprostřed mezi horním a dolním světem, tj. nastane pouze tehdy jsme-li v kontaktu jak s Matkou Zemí, tak Velkým Duchem. Uprostřed léčebného kruhu stojí strom, který představuje průsečík horizontální a vertikální rovnováhy. Strom, který symbolizuje "tady a teď", bytí v přítomnosti. Pouze v přítomném okamžiku je člověk v kontaktu s tím, co je nad a pod, a současně je v kontaktu se všemi nástroji, které má jako lidská bytost k dispozici.

Můžete říci něco více ke zmíněnému kontaktu se směry / nástroji lidské bytosti?
Je-li člověk v kontaktu se svým vnitřním dítětem, znamená to, že je v kontaktu se svojí kreativitou, nevinností, důvěrou a ty mu pomáhají překonávat pocit strachu. Je-li člověk v kontaktu se svojí ženskou částí, uvědomuje si svůj vnitřní svět. Mužská část zase představuje kontakt s vnějším světem a dává člověku v životě k dispozici jasnou mysl. A nakonec duše dává člověku sílu a inspiraci..

Kromě lidského kruhu obsahuje lakotský medicine wheel ještě další části.
Zvládne-li jedinec plně lidský kruh může dále pokračovat v kruhu Matky Země. Oproti kruhu lidské bytosti je kruh Země obohacen o čtyři další směry, které jsou orientovány uprostřed mezi čtyřmi směry člověka. Tyto čtyři mezisměry představují sny, řád, emoce a předky. Je-li člověk schopen být v kontaktu s dalšími nástroji z kruhu Země, potom roste a dostává se mu více moudrosti a porozumění.

Má léčebný kruh Země nějaké spojení s naší planetou, šlo by metodu použít při jejím léčení? Nebo je podle Vás vůbec potřeba léčit naši planetu?
Já si myslím, že planeta Země je zdravá sama o sobě. Lidé se však na ní pohybují bez respektu a mají potřebu neustále přírodu nějak přetvářet. Přinášejí na planetu umělé materiály a berou si vše, co chtějí. Takové chování je vedeno lidským egem a je mimo rovnováhu. Lidé proto mohou pomáhat Zemi, budou-li stavět léčebné kruhy, meditovat, žít v respektu s ní a učit se od ní. Myslím, že Matka Země je schopna pomoci si sobě sama, necháme-li ji v klidu a dáme-li prostor jejímu vlastnímu procesu zotavování.

Souvisí podle Vás současné výkyvy počasí, větší četnost zemětřesení a uragánů s léčebným procesem Matky Země?
Myslím, že se jedná o tenzi plynoucí z vývoje, který provází Zemi do nové dimenze. Je pod vlivem různých vibrací, které skrze ni procházejí vesmírem. Tenze pramení též z našeho vlastního vývoje. Na jedné straně se zvětšuje počet lidí, kteří kráčí s Matkou Zemí v rovnováze, rozvíjejí svoji humanitu, spiritualitu, porozumění a stávají se více vědomými. Na druhé straně lidé obávající se změn podporují ze strachu destrukční síly a posilují na Zemi ducha války. Mají pocit, že se musí více chránit, vytvářejí obraz nepřítele a systémy obrany proti nepříteli, vkládají lidskou energii do zbrojení. Přítomnost této duality je příčinou vývoje dvou odlišných vibracích lidského vědomí a zesílení napětí na Zemi, které se manifestuje jako silné pohyby přírody. Celé situaci určitě příliš nepomohly pokusy člověka, který vkládal atomové bomby na různá místa těla své Matky, aby zjistil, že to způsobí velké šoky v přírodě. Země však prochází velikými změnami od časů dinosaurů i bez ohledu na působení člověka. Prochází sama vývojem v kruhu, společně s galaxií a celým vesmírem se ocitá na nových místech. Právě nyní se nachází ve stavu, ve kterém nikdy předtím nebyla. Její stav samozřejmě ovlivňuje všechny rostliny, živočichy a lidské bytosti, kteří na ní žijí. Lidé, kteří se obávají změn a brání se novým podmínkám, se snaží neztratit svoji známou formu. Jsou konzervativní, drží se minulosti a chtějí kráčet zpět. Výsledkem jsou tenze bránící přirozenému pohybu. Moudrý člověk ví, že není možné nic ztratit. Žádná energie nemůže být ztracena, může být jen transformována. Konzervativní lidé dostatečně nerozumí tomu, co transformace znamená. Obávají se, že něco ztratí. Když dojde k transformaci, ztratí se pouze původní forma. Když se snažíš udržet formu, transformaci brzdíš. Bráníš se tak něčemu, co se přesto neustále děje.

Při svém léčení pracujete i s čakrami. Jak to, že indiánská medicinmanka pracuje s technikou, která pochází z východu?
Tak jak jsme byli po tisíciletí učeni, jak procházet léčebných kruhem, bylo nám též řečeno, že máme kráčet všemi čtyřmi směry. Kdybychom světu předávali pouze učení, které jsme dostali od našich předků, nekráčeli bychom všemi čtyřmi směry. Učíme se ze všech směrů a nečiní nám problém obohacovat naše poznání o nová učení. Nejedná se jen o teorii čaker. Lidé z celé planety byli v dřívějších dobách v kontaktu. V rámci léčebného kruhu používáme např. v kruhu duchů bohyni Ganešu, která jistě nepochází pouze od indiánských předků. Stejně tak se v některých našich starověkých příbězích vyskytují lvi, tygři nebo sloni.Dnes již přesně nevíme, kdy naši předci komunikovali s lidmi, kteří se dnes nachází na jiné části planety. Např. můj učitel Mesteken Apoteke pochází z pouštního kmene v Mexiku, který je doposud izolován od zbytku světa. Přitom tento kmen využívá při léčení znalosti akupunktury aplikováním železné jehličky a hovoří o tzv. "ki" ve spojení s vitální energií. Nebo známý případ shodných znaků mezi národem Tibetu a kmene Hopi, které jsou si až příliš podobné. Bílý muž na pro něho nevysvětlitelné shody reaguje tím, že např. vytvoří teorii o překročení oceánu přes Aljašku a Severní pól. My však věříme tomu, že jsme přišli do Ameriky z Atlandidy, kterou kdysi obývaly všechny lidské rasy.

Hovořili jsme zde o vnitřní části léčebného kruhu - kruhu člověka a Zěmě. Vnějším kruhem je svět duchů. Můžeš lidem, kteří dosud nepracovali s Indiány, alespoň velmi obecně přiblížit, co si představit pod světem duchů (angl. spirits)?
Vše živé má svoji spirituální část. Spirituální je vše, co nelze vidět, jako třeba láska, emoce, myšlenky, přátelství, naše přání, vůle, touhy a také strachy. Všechny důležité události v životě se odehrávají uvnitř, nelze je vidět. Kde je láska? Kde je strach? Tělo, které prožívá spoustu lásky, má výborné organické funkce. Naproti tomu tělo, které trpí strachem, snadno onemocní např. nějakou chorobou žaludku nebo něčeho jiného. Přestože strach v těle nenajdeš, nemůžeš říci, že neexistuje. Nedá se však najít ani změřit. To je pro nás svět duchů. Patří sem i vzájemné porozumění. Když mluvím a někdo poslouchá, něco neviditelného mezi námi probíhá a dotýká se nás obou. To nazýváme duchem. Často si též myslíme, že láska je Bůh. Je světlem, jejíž druh energie se podobá Slunci. Pokusit se rozumět lásce je stejné jako zkoušet rozumět ohni. Ale my nerozumíme ohni a tak máme problém s láskou. Je těžké být v našich láskách v harmonii, protože je stejně těžké pracovat s ohněm. Láska z nás vždy udělá mláďata a začne hýbat naším neviditelným světem. Je to proto náš učitel a také transformátor. Všechny podobné síly pro nás představují svět duchů. V kruhu to znamená, že jako dítě máme potřebu mít matku a otce. Jako duše máme potřebu znát svůj původ. V našem vnitřním světě máme potřebu zažívat pocity, které nás naplňují. Tak v léčebném kruhu za každou částí vnitřního kruhu stojí vnější ochránce ze světa duchů, který má danou část na starosti. Jdeme-li např. do oblasti snů, za tímto světem stojí tzv. Kačina, který představuje tvůrce snů a vizí. Jdeme-li v kruhu ke kamenu, který představuje Kačinu, pomůže nám lépe porozumět našim snům. A pokud věříme v tohoto pomocníka, můžeme ho vidět, zejména procházíme-li mezi stavy bdění a snění. Strážce snů můžeme požádat, aby nás jeho světem provedl a stal se našim učitelem. Chováme-li se jako bytosti, které jsou ochotny se učit, přestaneme se vnímat jako střed vesmíru. Přijmeme potom skutečnost, že existují bytosti, které jsou větší než my. Vesmír je přeci veliký a my jsme ve srovnání s ním nepatrní. Díky tomuto přístupu se dostaneme do kontaktu s vesmírnými silami, které se stávají našim učitelem. Potom můžeme vznášet naše dotazy a dostaneme odpovědi.

Vy používáte při Vaší práci techniky, které léčí lidskou duši. Pro dnešního člověka je však poměrně těžké uvěřit, že má duši.
Lidé, kteří věří pouze v materiální svět, se často cítí prázdní, osamělí nebo plní úzkostí. Potom přicházejí za psychologem a snaží se s ním řešit svůj stav. Ve skutečnosti se takto cítí, protože ztratili kontakt se svojí důležitou částí. V řečtině slovo psyché znamená duši. Lidé by proto měli zjistit více informací, odkud podobná slova pocházejí. Dále např. slovo materia pochází ze slova mater, což znamená matku. Když tedy člověk půjde hledat kořeny slov, nalezne informace, jak sám sebe léčit. Lidé, kteří věří, že pouze oni a hmotné objekty kolem nich jsou to jediné, co existuje, dostanou plody své víry stejným způsobem zpět. Poněvadž platí pravidlo, co dávám, to přijímám. Kolem takových lidí existují pouze fyzické objekty, poněvadž vesmír jim zrcadlí zpět, co do něho vysílají. Svá omezená přesvědčení by se měli pokusit překročit, aby se dostali do rovnováhy. Takovým lidem bych poradila, aby hledali novou inspiraci např. v přírodě. Nebo by mohli více naslouchat starým lidem, jejichž pohled na svět je již naplněn životní zkušeností. Vaše kultura však na staré lidi nahlíží problematicky. Jedině staří lidé si ale pamatují staré časy a můžou svoji moudrost předávat ve svých příbězích. Díky příběhům se lépe napojíme na naše předky a uvědomíme si, odkud pocházíme. Tak porozumíme lépe i sami sobě. Také věk nás mnohému učí. Jinak prožíváme svět, když je nám dvacet, čtyřicet nebo šedesát. A naše životní zkušenosti nás neustále učí. Dnes se často zapomíná na fakt, že staří lidé toho již o životě mnoho vědí. Proto se staří lidé cítí osamělí. Kdyby měli možnost mladším odpovídat na otázky, jako kdo jsem, odkud pocházím, kam směřuji, co je to život, dostali by šanci naplnit svoji misi.

Prevzaté z www.nirgan.sk